Loading

ข้อตกลงและเงื่อนไข ในการให้บริการ


บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “โปรวัน”) เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์ (the Site) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ (“วัตถุประสงค์ของการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล”) การใช้งานเว็บไซต์ของสมาชิก อยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ต่อจากนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขของระบบสมาชิก“) และ ภายใต้บังคับแห่งมาตรการการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรา (“นโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคล“)

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการระบบสมาชิก

1. คำนิยาม
ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้ คำต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่ระบุไว้เบื้องล่าง ยกเว้นเนื้อความจะกำหนดไว้เป็นอื่น
“โปรวัน” หมายถึง บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด และบริษัทในเครือ/บริษัทย่อย
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์ของเราเพื่อรับบริการที่โปรวันเสนอให้
“เว็บไซต์ของเรา” หมายถึง เว็บไซต์ เพจหางาน (job list page) หรือโปรแกรมประยุกต์บนมือถือ ที่โปรวันและบริษัทในเครือ/บริษัทย่อย เป็นเจ้าของ หรือดำเนินการ
“ลูกค้าบริษัท” หมายถึง ลูกค้าประเภทองค์กรของบริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด และบริษัทในเครือ/บริษัทย่อย

2. เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ของเราที่เป็นที่ยอมรับ
การใช้บริการระบบสมาชิกบนเว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการระบบสมัครงาน โดยให้ถือว่าผู้สมัครงานยอมรับข้อผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการระบบสมัครงานของบริษัท โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
(a) สมาชิกยินดีให้บริษัท ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเพื่อพิจารณาภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของการสมัครงานและรับข่าวสารทางการตลาดจากโปรวันเท่านั้น เว้นแต่บริษัทได้รับความยินยอมจากสมาชิก เพื่อการให้บริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทในเครือ
(b) สมาชิก ตกลงดูแลรักษาชื่อผู้ลงบันทึกเข้าใช้ (login name) และ รหัสผ่าน (password) ด้วยความระมัดระวัง และจะไม่เปิดเผยทั้งชื่อและรหัสนั้นต่อบุคคลอื่นใด ผู้หางานรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการดำรงไว้ซึ่งความลับ การดูแลรักษาให้ปลอดภัย และความปลอดภัยของชื่อลงบันทึกเข้าใช้และรหัสผ่านนั้น และจะแจ้งให้โปรวัทราบโดยทันทีถึงการใช้ชื่อและรหัสดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต
(c) ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบการติดต่อสื่อสารของบริษัท, ของผู้สมัครงาน หรือของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet Service Provider) และระบบไฟฟ้า หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการระบบสมาชิกขัดข้อง หรือปิดระบบสมาชิกชั่วคราวเพื่อบำรุงรักษาเป็นเหตุให้สมาชิกไม่สามารถใช้บริการได้ สมาชิกตกลงจะไม่ยกเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ประการใด
(d) บริษัทขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ตัดทอน ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกล่าวล่วงหน้า
(e) ข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาชิกได้ให้ไว้ ต้องครบถ้วน ถูกต้อง และตรงตามความเป็นจริง หากมีส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริง บริษัทมีสิทธิยกเลิกสัญญาจ้างที่ได้ทำไว้กรณีสมาชิกได้รับการจ้างงานจากบริษัททันที ทั้งนี้และไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของบริษัทที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากสมาชิก สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บริษัท
(f) โปรวันสงวนสิทธิ์ในการสอดส่องดูแลเว็บไซต์ของเราและเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราไม่ว่าเวลาใด แต่ไม่มีพันธะผูกพันที่จะต้องกระทำการโปรวันไม่รับผิดชอบในประการใดก็ตามต่อสาระใดบนเว็บไซต์ของเรา ที่ไม่ได้โพสต์โดย โปรวัน สมาชิกทุกรายรับทราบและตกลงว่าตนมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับ รูปแบบ (form) เนื้อหา และความถูกต้องแม่นยำของเรซูเม่ สารสนเทศ ข้อมูล โปรวันไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ของเราจะดำเนินงานโดยปราศจากข้อผิดพลาด หรือเว็บไซต์ของเราและเซิร์ฟเวอร์ของเราจะปราศจากไวรัสหรือกลไกอื่นที่เป็นภัย เราไม่รับรองว่าความบกพร่องใด ๆ จะได้รับการแก้ไข หรือไม่รับประกันว่าการดำเนินงานของเว็บไซต์ของเราจะไม่หยุดชะงัก ทันกาลทันเวลา หรือปลอดภัย หากการใช้เว็บไซต์ของเราหรือเนื้อหาในเว็บไซต์ส่งผลให้สมาชิกรายใดเกิดความจำเป็นที่จะต้องซ่อม หรือทดแทนอุปกรณ์ หรือข้อมูล โดย โปรวันจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเหล่านั้นและความเสียหายใด ๆ หรือความสูญเสียในลักษณะใดก็ตาม

นโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคล

เราเคารพในความเป็นส่วนตัวของสารสนเทศและข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกและจะให้ความมั่นใจถึงการปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความลับที่เข้มงวดอย่างที่สุดของบุคลากรของเรา ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับสารสนเทศและข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่สมาชิกส่งให้ผ่านเว็บไซต์ของเรา (the Site) ทั้งนี้ ภายใต้บังคับแห่งเงื่อนไขข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรการนี้โปรวัน จะไม่เปิดเผยสารสนเทศและข้อมูลดังกล่าว ต่อบุคคลใดโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากสมาชิกของเว็บไซต์ของเรา

เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้สมาชิกอ่านมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (“นโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างถี่ถ้วนเพื่อเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฎิบัติของโปรวัน ในการรักษาดูแลสารสนเทศและข้อมูลส่วนบุคคลที่เสนอให้โดยสมาชิกบนเว็บไซต์ของเรา และเงื่อนไขข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรการนี้ อาจมีการปรับให้เป็นปัจจุบัน แก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ปรับปรุง เป็นครั้งคราว ตามที่โปรวันอาจพิจารณาว่าจำเป็น และ/หรือ เหมาะสม

การลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเรา หรือการใช้บริการของเรา/เว็บไซต์ของเรา หรือการคลิกปุ่ม “สมัครสมาชิก” แสดงว่าสมาชิก
(a) ยินยอมให้โปรวัน และ/หรือ กลุ่มบริษัทของโปรวัน เก็บ ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้เบื้องล่าง
(b) ยินยอมให้โปรวัน และ/หรือ กลุ่มบริษัทของโปรวัน เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้เบื้องล่าง

หากสมาชิกมีคำถาม หรือประเด็นที่เป็นกังวลเกี่ยวกับมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ท่านควรติดต่อผู้บริหารสายงานสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Department) ของโปรวัน ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการติดต่ออยู่ในหัวข้อ “การสอบถาม” ที่ระบุไว้เบื้องล่าง

วัตถุประสงค์ของการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ของเรา สมาชิกอาจเปิดเผย หรืออาจถูกขอให้ส่งสารสนเทศและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การส่งสารสนเทศและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้แก่ โปรวันอาจเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าร่วมใช้ประโยชน์และใช้บริการต่างๆที่เสนอให้บนเว็บไซต์ของเรา แม้ว่าสมาชิกไม่มีข้อผูกพันว่าต้องส่งสารสนเทศและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลดังที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์นั้น แต่ถ้าสมาชิกไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โปรวันอาจไม่สามารถให้บริการบางอย่างที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของเราแก่สมาชิกรายนั้น

วัตถุประสงค์ของโปรวันในการเก็บและใช้สารสนเทศและข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา จะรวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
(a) เพื่อการดำเนินงานในแต่ละวันสำหรับการให้บริการที่เสนอแก่สมาชิก
(b) เพื่อประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสำหรับตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ในเว็บไซต์ของเรา
(c) เพื่อให้บริการที่หลากหลายแก่สมาชิก โดยนำเสนอบนเว็บไซต์ของเราและผ่านจดหมายข่าวของเรา ทั้งตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร และเอกสารข้อมูลส่งเสริมกิจกรรมและการตลาด (กรุณาอ่านหัวข้อ “การสมัครเป็นสมาชิกจดหมายข่าว/เอกสารข้อมูลส่งเสริมกิจกรรม/เอกสารข้อมูลการตลาด” ที่ระบุไว้เบื้องล่าง)
(f) เพื่อช่วยโปรวันในการพัฒนาวัตถุประสงค์ด้านการตลาดและการส่งเสริมกิจกรรมในอนาคต หรือเพื่อพัฒนาวัตถุประสงค์ภายในอื่น
(i) เพื่ออนุญาตให้สมาชิกได้ประโยชน์ในฐานะสมาชิกของเว็บไซต์ของเรา โดยการสมัครลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมพิเศษ หรือโปรโมชั่นที่โปรวันและ/หรือบริษัทในเครือและ/หรือบริษัทหุ้นส่วนเป็นเจ้าภาพ
(j) เพื่อระบุสมาชิกที่ได้ประโยชน์ในฐานะสมาชิกของเว็บไซต์ของเรา จากการได้รับหรือได้ใช้ข้อมูลส่งเสริมการตลาด
(k) เพื่อช่วยโปรวัน และ/หรือบริษัทในเครือในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกสำหรับวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขข้อกำหนดของบริการที่เสนอให้โดยโปรวัน และบริการด้านการตลาด และ/หรือ กิจกรรมพิเศษของโปรวัน และ/หรือบริษัทในเครือ
(l) เพื่อเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับสมาชิก สำหรับวิเคราะห์การใช้งานของเว็บไซต์ เพื่อช่วยพัฒนาการใช้งานภายในของเว็บไซต์ให้ดีขึ้น
(m) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือไปจากที่กล่าวแล้วข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ของโดยโปรวันและ/หรือบริษัทในเครือ และ/หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขข้อกำหนดของการให้บริการ ตามที่โปรวันอาจพิจารณาว่าเหมาะสม

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
โปรวันอาจเก็บสารสนเทศ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับสมาชิก อาทิเช่น ชื่อของเขา/เธอ ชื่อผู้ลงบันทึกเข้าใช้ (login name) และ รหัสผ่าน (password) ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด ชื่อประเทศที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน สัญชาติ ระดับการศึกษา และ ประสบการณ์การทำงาน ซึ่งอาจไม่ใช่สารสนเทศ และ/หรือข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ในบางครั้ง โปรวันยังอาจเก็บสารสนเทศ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมจากสมาชิกที่เกี่ยวกับ เนื้อหา การสำรวจ หรือข้อเสนอพิเศษ เฉพาะแต่บุคลากรของโปรวัน ที่ได้รับอนุญาตโดยชอบ จึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก โปรวันจะไม่เปิดเผยสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลที่สามรายใด นอกจากและยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การเปิดเผยหรือการโอนข้อมูล

การเปิดเผยหรือการโอนข้อมูล
โปรวันตกลงที่จะดำเนินขั้นตอนทั้งปวงที่สามารถปฏิบัติได้ เพื่อรักษาความลับของ สารสนเทศ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของสมาชิก และ/หรือ ไม่เปิดเผยสารสนเทศ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ โดยทั่วไป โปรวันจะเปิดเผยและ/หรือโอนสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ให้แก่บุคลากรและพนักงานของโปรวัน เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่สมาชิก และจะเปิดเผยและ/หรือโอนสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้แก่ลูกค้าบริษัทของโปรวัน ที่ร้องขอสารสนเทศ และข้อมูลดังกล่าวเพื่อพิจารณาตำแหน่งที่เปิดรับ อย่างไรก็ตาม โปรวันอาจเปิดเผยและ/หรือโอนสารสนเทศ และข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สามภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้
(a) เมื่อโปรวันต้องการคุ้มครองและ ปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของตน
(b) เมื่อโปรวันพิจารณาว่าจำเป็นต้องกระทำเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฏระเบียบที่บังคับใช้อยู่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาคดี คำสั่งศาล หรือขั้นตอนทางกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามบนเว็บไซต์ของเรา
(c) เมื่อโปรวันพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์และบริการที่เราเสนอไว้ และเพื่อเสริมสร้างประสบการเชิงบวกสำหรับสมาชิก และ
(d) เมื่อโปรวันพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อดำรงไว้และปรับปรุงการให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ของเราอาจโอน เก็บไว้ และ ประมวลผลในประเทศใดก็ตามที่โปรวัน ดำเนินงาน การที่สมาชิกใช้เว็บไซต์ของเรา แสดงว่าสมาชิกนั้นได้ตกลง ยินยอม และ อนุญาตให้โปรวันเปิดเผย และ/หรือ โอนสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของตนภายใต้สถานการณ์ที่ระบุแล้วข้างต้น

การเข้าถึงหรือการขอแก้ไขข้อมูล
สมาชิกมีสิทธิที่จะขอเข้าถึงข้อมูลหรือเข้าไปปรับปรุงสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่เก็บอยู่กับโปรวัน โดยการลงบันทึกเข้าสู่ระบบ (login) ในเว็บไซต์ของเรา

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อโปรวันได้รับสารสนเทศ และ/หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ก็จะเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยในระบบของโปรวันตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้น ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล”เมื่อสมาชิกได้ลงทะเบียนแล้ว โปรวันอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกไว้ถึงแม้สมาชิกได้ปิดบัญชีของเขา/เธอ หากการเก็บรักษาข้อมูลนั้นมีความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา เพื่อสอดคล้องตามข้อกำหนดของทางการ เพื่อป้องกันการฉ้อฉล และการละเมิด หรือเพื่อใช้บังคับมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้

การเปลี่ยนแปลงในมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้
โปรวันสงวนสิทธิ์ ที่จะทำเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง มาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เมื่อใดก็ตามที่ โปรวัน พิจารณาว่าจำเป็น ดังนั้น เราจึงขอแนะนำอย่างยิ่งให้สมาชิกทบทวนมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้บ่อยครั้ง
หากโปรวันเปลี่ยนแปลงมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่างมีนัยสำคัญ โปรวันจะแจ้งสมาชิกบนเว็ปเพจนี้ โดยการส่งอีเมล หรือโดยวิธีการแจ้งการบอกกล่าวบนโฮมเพจของโปรวัน การเปลี่ยนแปลงในมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนี้จะใช้บังคับนับจากเวลาที่โปรวันโพสต์การเปลี่ยนแปลงนั้นบนเว็ปเพจนี้ สมาชิกที่ยังคงใช้งานเว็บไซต์ของเรา และบริการบนเว็บไซต์ของเราจะถือว่าได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โปรวันสงวนสิทธิ์ ที่จะทำเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง มาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เมื่อใดก็ตามที่ โปรวัน พิจารณาว่าจำเป็น ดังนั้น เราจึงขอแนะนำอย่างยิ่งให้สมาชิกทบทวนมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้บ่อยครั้ง หากโปรวันเปลี่ยนแปลงมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่างมีนัยสำคัญ โปรวันจะแจ้งสมาชิกบนเว็ปเพจนี้ โดยการส่งอีเมล หรือโดยวิธีการแจ้งการบอกกล่าวบนโฮมเพจของโปรวัน การเปลี่ยนแปลงในมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนี้จะใช้บังคับนับจากเวลาที่โปรวันโพสต์การเปลี่ยนแปลงนั้นบนเว็ปเพจนี้ สมาชิกที่ยังคงใช้งานเว็บไซต์ของเรา และบริการบนเว็บไซต์ของเราจะถือว่าได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้

การสอบถาม
หากท่านมีข้อสอบถามใดที่เกี่ยวข้องกับมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โปรดส่งอีเมลไปยัง job@professional-one.com หรือโทรศัพท์ไปยังเลขหมายโทรศัพท์ (02) 619 2161 กด 2

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านทรัพยากรบุคคล

กลุ่มบริษัทโปรวัน


ด้วยกลุ่มบริษัทโปรวัน (“บริษัท”) ประกอบด้วย บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด บริษัท โปรวัน ไอที จำกัด บริษัท สมาร์ต โซลูชัน แอนด์ แอปพลิเคชัน จำกัด และบริษัท โปรเฟสชันแนลวัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลทั้งการเก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช้ และเปิดเผย ด้วยความเคารพในสิทธิของเจ้าของข้อมูล ภายใต้สัญญา ข้อตกลง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เป็นหลัก และถูกต้องตามจริยธรรมในการปฏิบัติงานขององค์กร

บริษัทกำหนดแนวทาง และนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวทางธุรกิจดังต่อไปนี้


แผนก ทรัพยากรบุคคล
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล : คุณกพัช นิธิยานันท์
โทรศัพท์ 0-2619-2161 เบอร์ต่อ 1107