Loading

ข้อตกลงและเงื่อนไข ในการให้บริการ


บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “โปรวัน”) เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์ (the Site) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ (“วัตถุประสงค์ของการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล”) การใช้งานเว็บไซต์ของสมาชิก อยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ต่อจากนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขของระบบสมาชิก“) และ ภายใต้บังคับแห่งมาตรการการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรา (“นโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคล“)

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการระบบสมาชิก

1. คำนิยาม
ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้ คำต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่ระบุไว้เบื้องล่าง ยกเว้นเนื้อความจะกำหนดไว้เป็นอื่น
“โปรวัน” หมายถึง บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด และบริษัทในเครือ/บริษัทย่อย
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์ของเราเพื่อรับบริการที่โปรวันเสนอให้
“เว็บไซต์ของเรา” หมายถึง เว็บไซต์ เพจหางาน (job list page) หรือโปรแกรมประยุกต์บนมือถือ ที่โปรวันและบริษัทในเครือ/บริษัทย่อย เป็นเจ้าของ หรือดำเนินการ
“ลูกค้าบริษัท” หมายถึง ลูกค้าประเภทองค์กรของบริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด และบริษัทในเครือ/บริษัทย่อย

2. เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ของเราที่เป็นที่ยอมรับ
การใช้บริการระบบสมาชิกบนเว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการระบบสมัครงาน โดยให้ถือว่าผู้สมัครงานยอมรับข้อผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการระบบสมัครงานของบริษัท โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
(a) สมาชิกยินดีให้บริษัท ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเพื่อพิจารณาภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของการสมัครงานและรับข่าวสารทางการตลาดจากโปรวันเท่านั้น เว้นแต่บริษัทได้รับความยินยอมจากสมาชิก เพื่อการให้บริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทในเครือ
(b) สมาชิก ตกลงดูแลรักษาชื่อผู้ลงบันทึกเข้าใช้ (login name) และ รหัสผ่าน (password) ด้วยความระมัดระวัง และจะไม่เปิดเผยทั้งชื่อและรหัสนั้นต่อบุคคลอื่นใด ผู้หางานรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการดำรงไว้ซึ่งความลับ การดูแลรักษาให้ปลอดภัย และความปลอดภัยของชื่อลงบันทึกเข้าใช้และรหัสผ่านนั้น และจะแจ้งให้โปรวัทราบโดยทันทีถึงการใช้ชื่อและรหัสดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต
(c) ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบการติดต่อสื่อสารของบริษัท, ของผู้สมัครงาน หรือของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet Service Provider) และระบบไฟฟ้า หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการระบบสมาชิกขัดข้อง หรือปิดระบบสมาชิกชั่วคราวเพื่อบำรุงรักษาเป็นเหตุให้สมาชิกไม่สามารถใช้บริการได้ สมาชิกตกลงจะไม่ยกเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ประการใด
(d) บริษัทขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ตัดทอน ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกล่าวล่วงหน้า
(e) ข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาชิกได้ให้ไว้ ต้องครบถ้วน ถูกต้อง และตรงตามความเป็นจริง หากมีส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริง บริษัทมีสิทธิยกเลิกสัญญาจ้างที่ได้ทำไว้กรณีสมาชิกได้รับการจ้างงานจากบริษัททันที ทั้งนี้และไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของบริษัทที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากสมาชิก สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บริษัท
(f) โปรวันสงวนสิทธิ์ในการสอดส่องดูแลเว็บไซต์ของเราและเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราไม่ว่าเวลาใด แต่ไม่มีพันธะผูกพันที่จะต้องกระทำการโปรวันไม่รับผิดชอบในประการใดก็ตามต่อสาระใดบนเว็บไซต์ของเรา ที่ไม่ได้โพสต์โดย โปรวัน สมาชิกทุกรายรับทราบและตกลงว่าตนมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับ รูปแบบ (form) เนื้อหา และความถูกต้องแม่นยำของเรซูเม่ สารสนเทศ ข้อมูล โปรวันไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ของเราจะดำเนินงานโดยปราศจากข้อผิดพลาด หรือเว็บไซต์ของเราและเซิร์ฟเวอร์ของเราจะปราศจากไวรัสหรือกลไกอื่นที่เป็นภัย เราไม่รับรองว่าความบกพร่องใด ๆ จะได้รับการแก้ไข หรือไม่รับประกันว่าการดำเนินงานของเว็บไซต์ของเราจะไม่หยุดชะงัก ทันกาลทันเวลา หรือปลอดภัย หากการใช้เว็บไซต์ของเราหรือเนื้อหาในเว็บไซต์ส่งผลให้สมาชิกรายใดเกิดความจำเป็นที่จะต้องซ่อม หรือทดแทนอุปกรณ์ หรือข้อมูล โดย โปรวันจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเหล่านั้นและความเสียหายใด ๆ หรือความสูญเสียในลักษณะใดก็ตาม

นโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคล

เราเคารพในความเป็นส่วนตัวของสารสนเทศและข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกและจะให้ความมั่นใจถึงการปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความลับที่เข้มงวดอย่างที่สุดของบุคลากรของเรา ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับสารสนเทศและข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่สมาชิกส่งให้ผ่านเว็บไซต์ของเรา (the Site) ทั้งนี้ ภายใต้บังคับแห่งเงื่อนไขข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรการนี้โปรวัน จะไม่เปิดเผยสารสนเทศและข้อมูลดังกล่าว ต่อบุคคลใดโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากสมาชิกของเว็บไซต์ของเรา

เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้สมาชิกอ่านมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (“นโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างถี่ถ้วนเพื่อเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฎิบัติของโปรวัน ในการรักษาดูแลสารสนเทศและข้อมูลส่วนบุคคลที่เสนอให้โดยสมาชิกบนเว็บไซต์ของเรา และเงื่อนไขข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรการนี้ อาจมีการปรับให้เป็นปัจจุบัน แก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ปรับปรุง เป็นครั้งคราว ตามที่โปรวันอาจพิจารณาว่าจำเป็น และ/หรือ เหมาะสม

การลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเรา หรือการใช้บริการของเรา/เว็บไซต์ของเรา หรือการคลิกปุ่ม “สมัครสมาชิก” แสดงว่าสมาชิก
(a) ยินยอมให้โปรวัน และ/หรือ กลุ่มบริษัทของโปรวัน เก็บ ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้เบื้องล่าง
(b) ยินยอมให้โปรวัน และ/หรือ กลุ่มบริษัทของโปรวัน เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้เบื้องล่าง

หากสมาชิกมีคำถาม หรือประเด็นที่เป็นกังวลเกี่ยวกับมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ท่านควรติดต่อผู้บริหารสายงานสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Department) ของโปรวัน ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการติดต่ออยู่ในหัวข้อ “การสอบถาม” ที่ระบุไว้เบื้องล่าง

วัตถุประสงค์ของการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ของเรา สมาชิกอาจเปิดเผย หรืออาจถูกขอให้ส่งสารสนเทศและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การส่งสารสนเทศและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้แก่ โปรวันอาจเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าร่วมใช้ประโยชน์และใช้บริการต่างๆที่เสนอให้บนเว็บไซต์ของเรา แม้ว่าสมาชิกไม่มีข้อผูกพันว่าต้องส่งสารสนเทศและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลดังที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์นั้น แต่ถ้าสมาชิกไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โปรวันอาจไม่สามารถให้บริการบางอย่างที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของเราแก่สมาชิกรายนั้น

วัตถุประสงค์ของโปรวันในการเก็บและใช้สารสนเทศและข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา จะรวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
(a) เพื่อการดำเนินงานในแต่ละวันสำหรับการให้บริการที่เสนอแก่สมาชิก
(b) เพื่อประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสำหรับตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ในเว็บไซต์ของเรา
(c) เพื่อให้บริการที่หลากหลายแก่สมาชิก โดยนำเสนอบนเว็บไซต์ของเราและผ่านจดหมายข่าวของเรา ทั้งตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร และเอกสารข้อมูลส่งเสริมกิจกรรมและการตลาด (กรุณาอ่านหัวข้อ “การสมัครเป็นสมาชิกจดหมายข่าว/เอกสารข้อมูลส่งเสริมกิจกรรม/เอกสารข้อมูลการตลาด” ที่ระบุไว้เบื้องล่าง)
(f) เพื่อช่วยโปรวันในการพัฒนาวัตถุประสงค์ด้านการตลาดและการส่งเสริมกิจกรรมในอนาคต หรือเพื่อพัฒนาวัตถุประสงค์ภายในอื่น
(i) เพื่ออนุญาตให้สมาชิกได้ประโยชน์ในฐานะสมาชิกของเว็บไซต์ของเรา โดยการสมัครลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมพิเศษ หรือโปรโมชั่นที่โปรวันและ/หรือบริษัทในเครือและ/หรือบริษัทหุ้นส่วนเป็นเจ้าภาพ
(j) เพื่อระบุสมาชิกที่ได้ประโยชน์ในฐานะสมาชิกของเว็บไซต์ของเรา จากการได้รับหรือได้ใช้ข้อมูลส่งเสริมการตลาด
(k) เพื่อช่วยโปรวัน และ/หรือบริษัทในเครือในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกสำหรับวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขข้อกำหนดของบริการที่เสนอให้โดยโปรวัน และบริการด้านการตลาด และ/หรือ กิจกรรมพิเศษของโปรวัน และ/หรือบริษัทในเครือ
(l) เพื่อเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับสมาชิก สำหรับวิเคราะห์การใช้งานของเว็บไซต์ เพื่อช่วยพัฒนาการใช้งานภายในของเว็บไซต์ให้ดีขึ้น
(m) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือไปจากที่กล่าวแล้วข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ของโดยโปรวันและ/หรือบริษัทในเครือ และ/หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขข้อกำหนดของการให้บริการ ตามที่โปรวันอาจพิจารณาว่าเหมาะสม

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
โปรวันอาจเก็บสารสนเทศ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับสมาชิก อาทิเช่น ชื่อของเขา/เธอ ชื่อผู้ลงบันทึกเข้าใช้ (login name) และ รหัสผ่าน (password) ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด ชื่อประเทศที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน สัญชาติ ระดับการศึกษา และ ประสบการณ์การทำงาน ซึ่งอาจไม่ใช่สารสนเทศ และ/หรือข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ในบางครั้ง โปรวันยังอาจเก็บสารสนเทศ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมจากสมาชิกที่เกี่ยวกับ เนื้อหา การสำรวจ หรือข้อเสนอพิเศษ เฉพาะแต่บุคลากรของโปรวัน ที่ได้รับอนุญาตโดยชอบ จึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก โปรวันจะไม่เปิดเผยสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลที่สามรายใด นอกจากและยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การเปิดเผยหรือการโอนข้อมูล

การเปิดเผยหรือการโอนข้อมูล
โปรวันตกลงที่จะดำเนินขั้นตอนทั้งปวงที่สามารถปฏิบัติได้ เพื่อรักษาความลับของ สารสนเทศ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของสมาชิก และ/หรือ ไม่เปิดเผยสารสนเทศ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ โดยทั่วไป โปรวันจะเปิดเผยและ/หรือโอนสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ให้แก่บุคลากรและพนักงานของโปรวัน เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่สมาชิก และจะเปิดเผยและ/หรือโอนสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้แก่ลูกค้าบริษัทของโปรวัน ที่ร้องขอสารสนเทศ และข้อมูลดังกล่าวเพื่อพิจารณาตำแหน่งที่เปิดรับ อย่างไรก็ตาม โปรวันอาจเปิดเผยและ/หรือโอนสารสนเทศ และข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สามภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้
(a) เมื่อโปรวันต้องการคุ้มครองและ ปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของตน
(b) เมื่อโปรวันพิจารณาว่าจำเป็นต้องกระทำเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฏระเบียบที่บังคับใช้อยู่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาคดี คำสั่งศาล หรือขั้นตอนทางกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามบนเว็บไซต์ของเรา
(c) เมื่อโปรวันพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์และบริการที่เราเสนอไว้ และเพื่อเสริมสร้างประสบการเชิงบวกสำหรับสมาชิก และ
(d) เมื่อโปรวันพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อดำรงไว้และปรับปรุงการให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ของเราอาจโอน เก็บไว้ และ ประมวลผลในประเทศใดก็ตามที่โปรวัน ดำเนินงาน การที่สมาชิกใช้เว็บไซต์ของเรา แสดงว่าสมาชิกนั้นได้ตกลง ยินยอม และ อนุญาตให้โปรวันเปิดเผย และ/หรือ โอนสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของตนภายใต้สถานการณ์ที่ระบุแล้วข้างต้น

การเข้าถึงหรือการขอแก้ไขข้อมูล
สมาชิกมีสิทธิที่จะขอเข้าถึงข้อมูลหรือเข้าไปปรับปรุงสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่เก็บอยู่กับโปรวัน โดยการลงบันทึกเข้าสู่ระบบ (login) ในเว็บไซต์ของเรา

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อโปรวันได้รับสารสนเทศ และ/หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ก็จะเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยในระบบของโปรวันตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้น ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล”เมื่อสมาชิกได้ลงทะเบียนแล้ว โปรวันอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกไว้ถึงแม้สมาชิกได้ปิดบัญชีของเขา/เธอ หากการเก็บรักษาข้อมูลนั้นมีความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา เพื่อสอดคล้องตามข้อกำหนดของทางการ เพื่อป้องกันการฉ้อฉล และการละเมิด หรือเพื่อใช้บังคับมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้

การเปลี่ยนแปลงในมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้
โปรวันสงวนสิทธิ์ ที่จะทำเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง มาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เมื่อใดก็ตามที่ โปรวัน พิจารณาว่าจำเป็น ดังนั้น เราจึงขอแนะนำอย่างยิ่งให้สมาชิกทบทวนมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้บ่อยครั้ง
หากโปรวันเปลี่ยนแปลงมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่างมีนัยสำคัญ โปรวันจะแจ้งสมาชิกบนเว็ปเพจนี้ โดยการส่งอีเมล หรือโดยวิธีการแจ้งการบอกกล่าวบนโฮมเพจของโปรวัน การเปลี่ยนแปลงในมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนี้จะใช้บังคับนับจากเวลาที่โปรวันโพสต์การเปลี่ยนแปลงนั้นบนเว็ปเพจนี้ สมาชิกที่ยังคงใช้งานเว็บไซต์ของเรา และบริการบนเว็บไซต์ของเราจะถือว่าได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โปรวันสงวนสิทธิ์ ที่จะทำเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง มาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เมื่อใดก็ตามที่ โปรวัน พิจารณาว่าจำเป็น ดังนั้น เราจึงขอแนะนำอย่างยิ่งให้สมาชิกทบทวนมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้บ่อยครั้ง หากโปรวันเปลี่ยนแปลงมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่างมีนัยสำคัญ โปรวันจะแจ้งสมาชิกบนเว็ปเพจนี้ โดยการส่งอีเมล หรือโดยวิธีการแจ้งการบอกกล่าวบนโฮมเพจของโปรวัน การเปลี่ยนแปลงในมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนี้จะใช้บังคับนับจากเวลาที่โปรวันโพสต์การเปลี่ยนแปลงนั้นบนเว็ปเพจนี้ สมาชิกที่ยังคงใช้งานเว็บไซต์ของเรา และบริการบนเว็บไซต์ของเราจะถือว่าได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้

การสอบถาม
หากท่านมีข้อสอบถามใดที่เกี่ยวข้องกับมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โปรดส่งอีเมลไปยัง job@professional-one.com หรือโทรศัพท์ไปยังเลขหมายโทรศัพท์ (02) 619 2161 กด 2