IT Support

Pro One IT Co., Ltd.
อาคารอรกานต์
฿ 18,000 - 19,000  บาท
1 - 3  ปี
candidate@professional-one.com
02 619 2161 Ext. 2
รายละเอียด

จำนวน 2 อัตรา
พื้นที่ปฏิบัติงาน
อาคารอรกานต์ (BTS ชิดลม) ถนนชิดลม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• แก้ไขปัญหา Hardware / Software , Network
• Call / Remote Support ให้กับ user
• แก้ไขวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุวิธีการแก้ไขเบื้องต้น
• จัดทำเอกสารตามฟอร์มที่กำหนด
• แยกประเภทเอกสาร IT
• จัดทำสรุป จัดทำรายงาน เกี่ยวกับอุปกรณ์ภายในสำนักงาน
• ติดต่อสื่อสารภายในองค์กร
• ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

เวลาทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08:00 – 17:00 น.

คุณสมบัติ
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทางด้าน Support 1 ปีขึ้นไป
• มีทักษะความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
• มีใจรักการบริการ Service Mind
• ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดี
• แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• ประกันอุบัติเหตุ
• ประกันสุขภาพ
• ค่าทำงานล่วงเวลา
• เงินโบนัสตามผลงาน
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี
• การตรวจสุขภาพประจำปี

สวัสดิการเพิ่มเติม
• เบี้ยขยัน